1. Az alábbiakban ismertetett feltételek minden, a www.muzax.hu közösségi portálra (a továbbiakban: „portál“) látogatóra és a portálon kínált szolgáltatásokat használóra vonatkoznak.

Definíciók:
Felhasználó: az ingyenes szolgáltatásokat igénybe vevő regisztrált tag
Előfizető: a fizetős szolgáltatásokat igénybe vevő regisztrált tag
Regisztrált tag: bármely tag aki érvényes regisztrációval rendelkezik a www.muzax.hu weblapon.


A weblapot az Ellátótér egyesület (Budapest 1085 Üllői út 32. 2/211 - 18520170-1-42), továbbiakban Szolgáltató üzemelteti.

Az alábbi Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF“) tartalmazzák a www.muzax.hu.hu közösségi portál használatának jogilag kötelező érvényű feltételeit. Ellenkező érvényű vagy jelen ÁSZF-től eltérő feltételek nem alkalmazandók, és csak abban az esetben érvényesek, amennyiben azokat a honlap üzemeltetője írásban kimondottan megerősíti. A www.muzax.hu szolgáltatásainak igénybevételével a felhasználó jelen ÁSZF-et magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

A regisztrációval a felhasználónak lehetősége van arra, hogy az ÁSZF-et megismerje.

A szerződési feltételeket folyamatosan ellenőrizzük, ami kiigazításokkal és javításokkal járhat. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen szerződési feltételekben bármikor indoklás nélkül változtatásokat hajtson végre.

A honlap Szolgáltatója a felhasználót időben tájékoztatja az érvényes használati feltételek változásáról (e-mailben vagy a  www.muzax.hu oldalon).

2. Szolgáltatás igénybevétele, lemondása

2.1 A Szolgáltatója különféle alkalmazásokat tartalmazó információs és kommunikációs portált bocsát a regisztrált tagok rendelkezésére. A jelen használati feltételekben rögzített módon minden regisztrált tag valamennyi ilyen tartalomhoz személyes használatra szabad hozzáféréssel rendelkezik.

2.2 A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez a látogatónak regisztrálnia kell a Szolgáltató honlapján keresztül online űrlap(ok) kitöltésével. A regisztráció ingyenes. A regisztrációval szerzett jog harmadik félre nem ruházható át.

2.3 Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy regisztrációkat indoklás nélkül visszautasítson vagy bármikor visszavonjon.

2.4 Szolgáltató nyomatékosan ajánlja, hogy a regisztrált tagok rendszeresen módosítsák jelszavukat és azt senkinek ne adják ki, mások által hozzáférhető helyen ne tárolják. A jelszó elvesztéséből eredő károkért Szolgáltató nem vállalja a felelősséget.

2.5 Egy regisztrált tag a szolgáltatást indoklás nélkül lemondhatja. Mivel nagyon összetett a rendszer, a felhasználó adatainak törlésével a zenekari és egyéb kapcsolatok az adatbázisban megmaradnak. Ha teljes törlést kér a felhasználó, azt a kapcsolat@muzax.hu e-mail címen teheti meg, az adminisztrátorok a lehető leggyorsabban átnézik és törlik a a felhasználóhoz tarozó adatbázis rekordokat.

2.6. Hirdetési alapfeltételek

A www.muzax.hu weboldalon (ingyenesen) kizárólag zenei területet érintő hirdetések jeleníthetőek meg.

A www.muzax.hu weboldalon ingyenesen kizárólag magánszemélyek hirdethetnek. Gazdálkodó szervezetek hirdetései (továbbiakban Vállalati hirdetések) díjkötelesek, melyek igényét a kapcsolat@muzax.hu e-mail címen szükséges jelezni. A Szolgáltató fenntartja a jogot annak eldöntésére, hogy egy hirdetés vállalatinak minősül-e.

Hirdetés szövege: A hirdetés címsorának a hirdetett terméket vagy szolgáltatást kell leírnia. Szükségtelen karakterek nem szerepelhetnek a címsorban. A hirdetés szövegében a terméket vagy szolgáltatást be kell mutatni. Minden hirdetésnek valós adatokat kell tartalmaznia. A hirdetések szövegében az általánosan elfogadott netikett irányelvei követendők, így például kerülendő a csupa nagybetűvel írt hirdetési szöveg és címsor, kivéve, ha az adott szó írásmódja olyan formában elfogadott (pl. mozaikszavak). A hirdetések szövegét tilos más hirdetőktől lemásolni, ezeket szerzői jog védi.

Nyelv: A Weblapon csak magyar nyelven lehet hirdetni.

Többszörös hirdetés: Tilos ugyanazt a terméket, szolgáltatást vagy állást több hirdetésben hirdetni. A régi hirdetés kitörlését követően adható fel ugyanarra a termékre vonatkozó másik hirdetés. Értelemszerűen, tilos ugyanazt a terméket, szolgáltatást vagy állást különböző kategóriákban vagy régiókban hirdetni.

Link: A hirdetésben szereplő linkeknek a hirdetett termékre vagy szolgáltatásra kell vonatkozniuk. Tilos másik aukciós vagy hirdetési oldalra mutató linket elhelyezni a hirdetésben.

Kép: A hirdetésben szereplő képeknek a hirdetett termékre vagy szolgáltatásra kell vonatkozniuk. Szerzői jog által védett tartalmakat tilos képként elhelyezni. 

Kalózkiadások és hamisított termékek: Tilos kalózkiadásban megjelenő termékeket, valamint szerzői jogvédelem alatt álló termékek utánzatát hirdetni, pl. CD-t, VCD-t, DVD-t, szoftvereket, videó játékokat, stb. A hirdetőnek tudnia kell igazolni a termékek eredetiségét.

Sértő tartalom: Azon képek és hirdetések megjelenése, melyek tartalma vallási,politikai vagy etnikai csoportokat, illetve más személyeket vagy közszereplőket sérthet tilos. Egyéb illegális termékeket, tágyakat hirdeti is tilos!

Tiltott termékek: A hatályos magyar jogszabályok értelmében forgalomba nem hozható termékeket tilos a Weblapon értékesíteni.

Megtévesztő kínálat: A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy megítélje a hirdetés valószerűségét, valódiságát és jogszerűségét.

2.7 Korlátozások és tilalmak

A Weblapra apróhirdetések tölthetők fel a regisztrált tagok által, amelyek tartalmát a Szolgáltató előzetesen ellenőrizheti.

A Weblapra feltöltött apróhirdetésekben nem szerepelhet olyan tartalom, amely az irányadó jogszabályok alapján reklám-korlátozás vagy tilalom alatt áll, továbbá amely egyébként valamely jogszabályba ütközik, vagy azzal ellentétes. A Weblapra feltöltött apróhirdetésekben tilos az olyan tartalom feltöltése is, amely jogellenes vagy jó erkölcsbe ütköző cselekményre hív fel, vagy arra buzdít.

A Szolgáltató jogosult megtagadni azon hirdetés közzétételét, amely valamely jogszabályba ütközik, jogellenes tevékenységet hirdet, továbbá amely sérti a Magyar Reklámetikai Kódex normáit, illetve a vonatkozó etikai szabályokat.

A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás nyújtását visszautasítani, vagy egyoldalúan, előzetes figyelmeztetés nélkül törölni a hirdetést minden olyan esetben, amikor a hirdetés közzétételével kapcsolatban valamely jogszabály, vagy irányadó etikai szabály, vagy a jelen Szabályzat bármely rendelkezése megsértésének gyanúja merülhet fel, illetve amennyiben azt tisztességtelennek tartja, vagy egyébként felmerül annak gyanúja, hogy a hirdetés megtévesztő információt tartalmaz, illetve a jó erkölcsbe ütközhet. A Szolgáltató jogosult eltávolítani azokat a hirdetéseket, melyek bárki szellemi alkotáshoz fűződő jogát sérthetik, illetve egyéb szerzői és szomszédos jogokat sérthetnek.

A regisztrált tag a Szolgáltatást jogszerűen és a mindenkor hatályos jogszabályok, továbbá a jelen Szabályzat rendelkezéseinek betartásával köteles használni. Amennyiben a regisztrált tag a Szolgáltatást a jelen Szabályzat rendelkezéseibe, jogszabályba ütközően, vagy tisztességtelen célokra használja, az Üzemeltető jogosult megtenni a regisztrált tag felelősségre vonásához szükséges lépéseket. A Szolgáltató a hatályos jogszabályok alapján együttműködik a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.

Tilos a Weblapon olyan termékeket ajánlani, amelyek forgalmazása bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg, illetve amelyek forgalmazása hatósági engedélyhez kötött tevékenységnek minősül, illetve tilos az olyan termékek hirdetése, amelyek a mindenkor hatályos jogszabályok szerint nem hozhatóak kereskedelmi forgalomba.

Amennyiben forgalomba nem hozható termék megjelenik valamely, a Weblapra feltöltött apróhirdetésben, az Üzemeltető  - bizonyos esetekben - felelősségre vonható a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és korlátairól szóló 2008. évi LVIII törvény alapján. Az Üzemeltető ezért haladéktalanul cselekszik bármely forgalomba nem hozható termék említése esetén. Az Üzemeltető ugyanezen lépéseket teszi meg az olyan termékek hirdetése esetén is, amelyek forgalmazása bűncselekményt valósíthat meg.

Tilos a Weblapon olyan tartalmat közzétenni, vagy olyan tartalomra hivatkozni, amely a Szolgáltató (vagy Cégcsoportjának) jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen termékeinek vagy szolgáltatásainak megítélését sértheti.

Tilos felhasználói adatok között a valóságnak nem megfelelő adatok megadása.

Tilos bármilyen olyan alkalmazás vagy program használata, amellyel a Weblap módosítható, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését. Tilos minden olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás jogszabályokba ütköző módon történő felhasználását, vagy a Weblap üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti.

Tilos a Weblap jelen Szabályzat rendelkezésibe ütköző használata, továbbá tilos minden olyan felhasználás, amely sérti harmadik személyek, vagy az Üzemeltető  jogait.

Az Üzemeltető felhívja a figyelmet, hogy mivel a Weblap tartalma a Szolgáltatótól függetlenül is módosulhat, így a jogszabályi kötelezettségén túl nem vállal felelősséget a Weboldalra feltöltött tartalmak, információk pontossága, megbízhatósága vonatkozásában, továbbá nem vállal felelősséget olyan tartalmakért, amelyeket harmadik személyek (Felhasználók) töltöttek fel a Szolgáltató rendszerére.

A Szolgáltató jogosult a Weblap tartalmának egyoldalú módosítására, a Weblapra feltöltött adatforgalom ellenőrzésére.

3. A szolgáltatás rendelkezésre állása 

3.1  A Szolgáltató, az Előfizető által megrendelt szolgáltatásokra 99,8%-os éves rendelkezésre állást vállal. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások és Vis major esetek.
3.2 A rendelkezésre állási idő az adott szolgáltatásra vonatkozó teljes éves üzemidő és az egy évre vonatkozó összes kiesési idő hányadosa, százalékban kifejezve. A rendelkezésre állás csak teljes naptári évre vonatkozik, töredék évre nem.
3.3 A Szolgáltató technikai támogatást ingyenesen biztosítja építő jellegű felhasználói hozzászólások alapján.
3.4 A Szolgáltató véletlenszerűen mentéseket készít a szerveren lévő fájlokról. Ennek ellenére, a Szolgáltató nem felelős és nem tehető felelőssé az elveszett adatokért, a kiesett időért, jövedelemért, bevételért. Nem a Szolgáltató hibájából szükséges biztonsági mentés helyreállítása díjköteles. 

4. Szolgáltatási díj, számlázás 


4.1 A ww.muzax.hu portál használata ingyenes, de a Szolgáltató, különböző szolgáltatásokért díjat számol fel, mely igénybevételét a regisztrált tag kezdeményezi. A díjakhoz kötött szolgáltatások gondosan elvannak különítve az ingyenes szolgáltatásoktól, és aktiválásuk, működésük a díj kifizetése után történik. A díj egyszeri díjból, rendszeres előfizetői díjból, forgalomtól függő díjból, valamint egyszeri egyéb szolgáltatási díjból állhat.
4.2 Szolgáltató törthavi szolgáltatás esetén időarányosan számolja fel az előfizetői díjat. Minden megkezdett szolgáltatásnyújtási időtartam teljes napnak számítandó.

4.3 Szolgáltató jogosult a szolgáltatási díjakról számlát kiállítani:

4.3.1 havonta fizetett szolgáltatások esetében tárgyhó 5. napjáig
4.3.2 több havonta fizetett szolgáltatások esetében a szolgáltatási időszak első napjának hónapját megelőző hónap 5. napjáig
4.3.3 a megrendelt új szolgáltatások után legkésőbb a megrendelést követő napon.
4.3.5 Szolgáltató a számlát postán küldi meg.

4.4  Amennyiben Előfizető a számlát, a kiállításától számítva 5 napon belül nem kapja kézhez köteles azt a Szolgáltatónak jelezni; ennek elmulasztása esetén Szolgáltató úgy tekinti, hogy Előfizető a számlát kézhez kapta.
4.5 Szolgáltató az Előfizető részére az alábbi fizetési módokat biztosítja:
-    PayPal befizetés
-    készpénz
Készpénzben történő fizetésre csak a Szolgáltató ügyfélszolgálatán, a nyitvatartási idő alatt van lehetőség.

4.6 Előfizető köteles a kiállított és elfogadott számla alapján a díjszabásban foglaltak szerint kiszámított szolgáltatási díjat a számlán megjelölt fizetési határidőn belül megfizetni a 4.6 pontban meghatározott lehetséges fizetési módok egyikén.
4.7 A Szolgáltató által megadott valamennyi ár nettó ár, melyet 0%-os ÁFA terhel.

6. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei


6.1 A Szolgáltató köteles a megrendelt fizetős szolgáltatásokat a kifizetésétől számított 2 munkanapon belül biztosítani.
6.2 A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani szolgáltatásainak tartalmát és díját, erről azonban legalább 30 nappal a tervezett módosítás előtt tájékoztatni köteles az Előfizetőt. Előre kifizetett szolgáltatásnak a díja nem módosítható.
6.3 Amennyiben a regisztrált tag az alábbi előírásokat megszegi, a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást, illetve több szolgáltatás igénybevétele esetén bármely tetszés szerinti szolgáltatást korlátozni, szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani:

a.    a regisztrált tag akadályozza vagy veszélyezteti a Szolgáltató szervereinek vagy hálózatának rendeltetésszerű működését
b.    a regisztrált tag megszegi a szolgáltatások igénybevételére vonatkozó 9. pontban rögzített speciális feltételeket
c.    az Előfizetőnek a díjtartozásról szóló felszólításban megjelölt – de legalább 10 napos – határidő elteltét követően is esedékes díjtartozása van
d.    Szolgáltatót a korlátozásra jogszabály vagy hatósági határozat kötelezi

6.4 Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a korlátozást haladéktalanul, de legkésőbb a tudomásszerzést követő munkanap folyamán megszüntesse, ha a regisztrált tag a korlátozás okát megszünteti, és erről a Szolgáltatót hitelt érdemlő módon értesíti, vagy ha a korlátozást elrendelő jogszabály vagy hatóság ekként rendelkezik. Szolgáltató a korlátozás megszüntetéséért jogosult a Díjszabásban meghatározott visszakapcsolási díjat felszámítani.
6.5. A 6.3. pontban  alábbi okokból történő szolgáltatás szüneteltetése vagy megszüntetése miatt a regisztrált tagot ért károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, nem vonható felelősségre és kártérítésre sem kötelezhető. A szolgáltatás szüneteltetése alatt és a szolgáltatás megszüntetése után a Szolgáltatónak szolgáltatási kötelezettsége nincs a regisztrált tag felé.
6.6. A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja a regisztrált tag által a Szolgáltató szerverein elhelyezett adatokat, azonban az adatokért, az adatok elvesztéséből származó károkért, az Internet hálózat működéséből adódó esetleges információveszteségekért, túlterhelésért és harmadik fél által okozott üzemzavarért semmilyen felelősséget nem vállal.
6.7 A Szolgáltató jogosult a regisztrált tag által megrendeléskor megadott adatok valódiságát ellenőrizni. Amennyiben a Szolgáltató úgy ítéli meg, hogy a regisztrált tag által megadott adatok hibásak, részben vagy egészben nem valódiak és erről a Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal meggyőződött, úgy a szerződés nem jön létre és a Szolgáltatónak szolgáltatási kötelezettsége nincs a regisztrált tag felé. Az Előfizető által esetlegesen kifizetett összeget -  csökkentve az szolgáltatás létrejötte és működtetésével felmerülő költségekkel -, a Szolgáltató 30 napon belül az Előfizető részére visszafizeti.

8. Az regisztrált tag jogai és kötelezettségei

8.1 Az Előfizető jogosult az általa kifizetett szolgáltatások igénybevételére a nap 24 órájában, az év 365 napján.
8.2 A regisztrált tag kijelenti, hogy elégséges tudással rendelkezik a tárterület használatához és a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges hardver és szoftver és telekommunikációs feltételek rendelkezésére állnak.
8.3 A szolgáltatást csak törvényes célokra szabad használni. A Szolgáltató által a regisztrált tag részére biztosított tárhelyre feltöltött minden adatért kizárólag a regisztrált tag felel.
8.4 A regisztrált tag köteles a szolgáltatásokat előírásszerűen használni, ellenkező esetben a Szolgáltató jogosult a szolgáltatást szüneteltetni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani. A hibás vagy helytelen használatból eredő károkért a regisztrált tag felelősséggel tartozik.
8.5 A regisztrált tag köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért a regisztrált tag felel.
8.6 Az Előfizető köteles az igénybevett szolgáltatásokért az árlistában megadott díjat megfizetni. Az előfizető elfogadja, hogy fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatások korlátozására, törvényileg szabályozott mértékű késedelmi kamat felszámítására és az Előfizető adatainak átadására egy, a Szolgáltatóval kapcsolatban álló adósságbehajtó társaságnak.
8.7 Amennyiben regisztrált tag bármely korábban megadott adata a regisztrációt követően megváltozik, regisztrált tag köteles Szolgáltatót haladéktalanul, de legfeljebb a változástól számított 8 napon belül értesíteni. Az értesítés történhet az online ügyfélszolgálaton keresztül vagy email üzenetben, amennyiben annak megérkezését Szolgáltató visszajelzi.
8.9 A regisztrált tagot, a belépési azonosító és jelszó titkos és biztonságos kezelésével kapcsolatosan kizárólagos felelősség terheli. A regisztrált tag ezen adatait nem adhatja ki harmadik félnek, és nem használhatja más azonosítóját, jelszavát illetve nem kísérelheti meg más hozzáférésének használatát. A regisztrált tag teljes körű felelősség terheli az azonosító és jelszó párossal illetve azon keresztül történő mindennemű vásárlással és egyéb tevékenységgel kapcsolatban. A regisztrált tag vállalja, hogy haladéktalanul értesíti Szolgáltatót adatainak bármilyen illetéktelen felhasználásáról illetve a biztonság egyéb módon való megsértéséről.

9. Szolgáltatások speciális feltételei

9.1 Tilos – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 14. §-ában foglaltaknak nem megfelelő – kéretlen reklám célú (SPAM) e-mail-ek küldése.
9.2 A regisztrált tag a Szolgáltató által biztosított szolgáltatásokat nem értékesítheti, harmadik félre nem ruházhatja át, kivéve ha a regisztrált tag és a Szolgáltató másképp nem állapodott meg.
9.3 Szexuális, illetve pornográf anyagot elhelyezni vagy továbbítani a szerveren tilos.

10. Ügyfélszolgálat

10.1 Szolgáltató a regisztrált tag nyilatkozatainak, bejelentéseinek és panaszainak kezelését a kapcsolat@muzax.hu e-mail címen végzi.

11. Rendszeres karbantartás

11.1 A Szolgáltató jogosult karbantartás miatt szüneteltetni a szolgáltatásokat. A karbantartási időszakok nem számítanak be a rendelkezésre állás számításába.

12. Az Előfizető személyes adatainak kezelése

12.1 Szolgáltató a regisztrációban megadott adatokon túlmenően a szolgáltatások nyújtásához feltétlenül szükséges adatokat tárolja
12.2 Szolgáltató kijelenti, hogy a regisztrált tag személyes adatait kizárólag a szolgáltatások nyújtása véget, valamint a szolgáltatási díj számlázása céljából kezeli.
12.3 Szolgáltató a szolgáltatások nyújtása során birtokába kerülő valamennyi adatot, közleményt, információt bizalmasan kezeli.
12.4 Az adatvédelmi és titoktartási kötelezettség Szolgáltató alkalmazottját, tagját, megbízottját Szolgáltatóval azonos módon terheli.

13. A szerződés hatálya

13.1 Az ÁSZF szolgáltatásokra vonatkozó része a regisztrációval lép érvénybe. Webtárhely szolgáltatások esetén a díjbekérıben foglalt összeg kiegyenlítésekor kerül elfogadásra. Külön szerződések tekintetében írásbeliség, cégszerű aláírás szükséges.
13.2 A Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben szabályozott szolgáltatásokat a Szerződésben meghatározott ideig nyújtja a regisztrált tag számára.
13.3 Amennyiben valamelyik fél a Szerződés lejárta előtt legalább 15 nappal az ellenkezőjét, nem kéri, a Szerződés automatikusan meghosszabbodik a legutolsó fizetési ciklusnak megfelelő időtartammal. A szerződés automatikusan megszűnik, ha az Előfizető a számlát a fizetési határidőt követő 30 napon belül nem rendezi.
13.4 A szerződés Előfizető általi felmondása kizárólag írásban történhet, postai, elektronikus levél útján. A Szerződést visszamenőleges hatállyal felmondani nem lehet.
13.5 Mindkét fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél a jelen Szerződést megszegi.
13.6 A Szerződés rendes felmondása nem mentesít a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek alól.

14. Vis major

14.1 Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívüli és elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például a természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatósági rendelkezés, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, hackertámadás, DDoS támadás,áramszünet,váratlan szerver meghibásodás.
14.2. Nem tartozik a Vis major alá, ha az Előfizető a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatokat nem a tőle elvárható gondossággal őrizte vagy harmadik fél számára átadta és ebből kifolyólag a Szolgáltató által biztosított erőforrásokat jogosulatlanul használták és ezzel megzavarták a szerver normális üzemszerű működését.

15. Záró rendelkezések

15.1. A jelen Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekben különösen a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. tv. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
15.2. Felek bármifajta jogvitájukra alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni.

4 Szerzői jogok/tartalmakra vonatkozó jogok

4.1 A Szolgáltatót megilleti valamennyi szerzői és egyéb védelmi jog, illetve a portál oldalainak használati joga, beleértve a layout-ot és bizonyos tartalmakat is.
4.2 A Szolgáltató  által a portálon elérhetővé tett tartalmakat a felhasználó csak személyes és egyéni célokra használhatja fel. A tartalmak kereskedelmi célú felhasználása tilos.